Plan- och byggprojekt

Gunnilse Centrum

Programområdet ligger på båda sidor om Gråbovägen väster om Angereds kyrkby. Syftet är att tillföra ny bostads- och centrumbebyggelse i kollektivtrafiknära läge i samband med en upprustning och lägesändring av Gråbovägen. Avsikten är också att få till stånd en bättre struktur för gång- och cykelstråk inom området. Genom komplettering och nybebyggelse kan 300-400 nya bostäder samt 1-2 ha mark för verksamheter tillkomma.

Vad händer just nu?

Programarbetet är slutfört. Förslag på ny detaljplan är framtagen..


Kommunen har markanvisat till byggherrarna BoKlok Housing, Egnahemsbolaget, Familjebostäder och Jålab Bygg.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.166430630498763,57.80484262524097]},"properties":{"id":"BN0445/01","name":"Gunnilse Centrum","address":"","preamble":"","header":"Gunnilse Centrum","body":"Program - avslutat. - 3-400 bostäder i småhus och flerbostadshus","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0445/01","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0445/01
 • Diarienummer FK FN1352/06

Kontaktuppgifter

Albertina Henriksson

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 12
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs stad och privata markägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - avslutat

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.