Plan- och byggprojekt

Näset - Ändring av detaljplan vid Södra Breviksvägen

Syftet med förslaget är att ändra detaljplanebestämmelser så att befintliga byggnader blir planenliga och att nya bygglov kan hanteras.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-12-09, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5529.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.88206476005322,57.61777709852649]},"properties":{"id":"BN0433/13","name":"Näset - Ändring av detaljplan vid Södra Breviksvägen","address":"","preamble":"","header":"Näset - Ändring av detaljplan vid Södra Breviksvägen","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0433/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0433/13
 • Planens formella namn Ändring av del av detaljplan II-3773 för område i Brevik (Södra Breviksvägen med flera) inom stadsdelen Näset.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.