Plan- och byggprojekt

Gunnilse - Nya bostäder i Gunnilse centrum

Del av aktuellt område.
Bilden tagen av stadsbyggnadskontoret

Planens syfte är att förbättra och stärka stadsdelen genom att ett lokalt centrum ska möjliggöras med fler bostäder, ny skola och förskola. Gråbovägen har byggts om och fått en ny dragning. Gunnilse och Angereds kyrkby byggs samman och Gråbovägens barriäreffekt minskar. Kulturmiljön kring Angereds kyrka bevaras och utvecklas.

Vad händer just nu?

Arbete pågår inför en andra granskningsperiod.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.095960657583252,57.787523665741084]},"properties":{"id":"BN0386/12","name":"Gunnilse - Nya bostäder i Gunnilse centrum","address":"","preamble":"","header":"Gunnilse - Nya bostäder i Gunnilse centrum","body":"Plan - granskning. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0386/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt Cirka 400 bostäder

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0386/12
 • Diarienummer FK FN1352/06
 • Planens formella namn Detaljplan för Gunnilse centrum inom stadsdelen Angered

Kontaktuppgifter

Elisabeth Hellström

Planarkitekt, konsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 1 714
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Albertina Henriksson

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 12
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Huvudsakligen Göteborgs kommun

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.