Plan- och byggprojekt

Trafikåtgärder längs Kongahällavägen

SDN Västra Hisingen.

Trafiken i Torslanda

Torslanda har vuxit på ett sätt som gjort att infrastrukturen inte hunnit utvecklas i samma takt som befolkningen ökat. Det har bidragit till trafikproblem med otrygghet och köbildning. Trafikkontoret fick därför i uppdrag att hitta en lösning på trafikproblemen i centrala Torslanda, samt att utreda en tvärförbindelse. Trafikkontoret har tagit fram en systemlösning för Trafiken i Torslanda där en ny tvärförbindelse ingår. Systemlösningen har under våren och sommaren 2018 varit ute på remiss hos berörda myndigheter. I september 2018 beslutade trafiknämnden att godkänna den, och att fastställa läget för tvärförbindelsen till Älvegårdsförbindelsen Väst. Nästa steg i processen är en genomförandestudie som ska säkerställa att det går att genomföra projektet. I utredningen som väntas ta cirka tre år slås projektets omfattning, innehåll, tid och kostnad fast. Du hittar "Frågor och svar" om trafiken i Torslanda under "Status och handlingar" längre ner på sidan.

Vad händer just nu?

Augusti 2020


Information om arbetet som nu pågår i och med genomförandestudien samt tidplan finns publicerad på höger kolumn under rubriken Genomförandestudie.

Mars 2020:


Nu pågår arbete med genomförandestudien och vi har fått till oss konsult som hjälper oss i arbetet. Norconsult har fått detta uppdrag.

September 2018:


Trafiknämnden godkände utredningen Systemlösing för Trafiken i Torslanda och fastställde läget för tvärförbindelsen till Älvegårdsförbindelsen Väst. Ta del av nämndhandlingarna

Mars 2018:


Förslag till systemlösning för trafiken i Torlanda behandlas i Trafiknämnden.
Den 13 mars ska Trafiknämnden ta ställning till utredningen om trafiksituationen i Torslanda. Förslaget innehåller en rad åtgärder som ska förbättra trafiksituationen, bland annat en ny tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och Väg 155. Behandlingen i trafiknämnden är ett av många steg innan tvärförbindelsen kan vara klar. Bland annat ska förslagen skickas ut på remiss.
Du kan läsa handlingarna i ärendet under "Status och handlingar". Öppna "Trafikutredning".

Arbetet med trafiksituationen
längs Kongahällavägen sker i flera under plan

Stängningen av Södra Låssbyvägen i juni 2013 var upprinnelsen till det uppdrag som trafiknämnden gav trafikkontoret ett år senare, i juni 2014. Uppdraget omfattar att hitta lösningar på trafikproblemen i centrala Torslanda och utreda en tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och väg 155. Åtgärdsvalsstudien längs Kongahällavägen befinner sig (april 2016) i den tredje fasen där olika tänkbara lösningar nu prövas. Därefter går åtgärdsvalsstudien in i den fjärde och sista fasen som handlar om forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Här kan du läsa nämndärendet Information om trafiken längs Kongahällavägen, lägesrapport mars 2016

Bakgrund till trafikprojektet Kongahällavägen

Det finns önskemål om att bygga fler bostäder i Torslanda. Det är svårt att kunna bygga mer utan att ytterligare förvärra den redan ansträngda trafiksituation i området. Redan 2005 påbörjades försök med att förbättra trafiksituation i Torslanda genom att utreda den Domarringsförbindelsen, Denna tvärförbindelse skulle ge bättre förutsättningar för att bygga mer. Fynden av skyddade djurarter gjorde att den tänkta vägen inte kunde byggas. Att bygga broar för att skydda djuren gjorde vägen dyr att bygga. Det i sin tur ledde till att arbetet med detaljplanen lades på is. Trafikkontoret gjorde under våren 2014 en trafikutredning som en konsekvens av den avstängda Södra Låssbyvägen. Trafiksituationen i Torslandaområdet analyserades och Trafikkontoret gick igenom inkomna synpunkter från allmänheten och tog fram ett antal möjliga lösningar på trafikproblemen. Fyra av dessa alternativ handlade om förslag på tvärförbindelser. Uppdraget i juni 2014 ska ses som en direkt fortsättning på detta arbete.

Mer information och länkar:


Slutrapport om utredningar 2015-04-14
Rapport Trafikutredning Torslanda 2014-06-11

Status och handlingar

  1. Genomförandestudie

    En genomförandestudie görs för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.

Diarienummer

Diarienummer TK
TN1692/14
Planens formella namn
Trafikåtgärder längs Kongahällavägen

Handläggare