Plan- och byggprojekt

Naturreservatet Lärjeåns dalgång

SDN Angered, SDN Östra Göteborg. Stadsdel Olofstorp, Bergum, Angered, Hjällbo, Bergsjön, Kortedala och Gamlestaden.

Syftet med att bilda naturreservat för Lärjeåns dalgång är att säkerställa områdets stora natur-, kultur-, landskapsbilds- och friluftslivsvärden. Delar av området är av riksintresse för naturvården och ingår också i EU:s nätverk för skyddsvärd natur, Natura 2000. I Lärjeån finns lax, öring och flodpärlmussla och i ravinlandskapets ädellövskogar finns en intressant flora. Projektet finansieras delvis med statligt LONA-bidrag från Naturvårdsverket.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat.
Synpunkter som kommit in under samrådstiden bearbetas för närvarande. Preliminärt kommer ny information efter sommaren om hur ärendet ska drivas vidare.
Naturreservatet bildas med stöd av miljöbalken.

Karta

Status och handlingar

  1. Information och samråd.

    Under arbetet med att ta fram förslag till naturreservat så ordnas informationsmöten för berörda och intresserade med möjlighet att lämna synpunkter. Särskilda samråd hålls med vissa myndigheter. Sakägare informeras särskilt och får tillfälle att yttra sig över förslaget.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1935/88

Handläggare