Plan- och byggprojekt

Lorensberg - Kiosk vid Vasaplatsen

SDN Centrum. Stadsdel Lorensberg.

Syftet med planen är att ett permanent bygglov ska kunna ges för en ny kiosk vid Vasaplaten.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0792/07
Diarienummer FK
FN1454/17
Planens formella namn
Detaljplan för Kiosk vid Vasaplatsen inom stadsdelen Lorensberg.

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad