Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Arendal och Syrhåla.

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden. Parallellt pågår en tillståndprövning enligt Miljöbalken för utbyggnad av hamn på Risholmen som Göteborgs Hamn AB har initierat.

Vad händer just nu?

Utställningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - utställning

    Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0594/08

Handläggare