Plan- och byggprojekt

Skår - Blandad stadsbebyggelse vid Almedals fabriker

SDN Centrum. Stadsdel Skår.

Planområdet ligger mellan Mölndalsvägen och E6 norr om Kallebäcksmotet. Planens syfte är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna, som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad. Detaljplanen föreslår ett kvarter med bostäder i sydvästra delen av planområdet och byggnader för kontor utmed den östra delen. Mot Gamla Almedalsvägen ska bottenvåningar innehålla lokaler för centrumverksamhet. Bebyggelsen tillåts i 5-7 våningar samt två högre delar med 16 våningar. Inom området bedöms att det kan inrymmas 200-250 bostäder och ca 58 000 kvm kontor, lokaler och andra verksamheter. Parkering ordnas i ett parkeringshus och i garage under mark. Utmed Mölndalsån föreslås ett grönt promenadstråk utmed ån och möjlighet att uppföra bro över ån. För den äldre befintliga bebyggelsen föreslås bestämmelser i syfte att bevara den spännande bebyggelsemiljön.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Detta är en av fem detaljplaner som blivit utsedda till att ha en större exploatörsmedverkan.
Läs mer om förutsättningarna för exploatörsmedverkan

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0574/13
Diarienummer FK
FN0697/14
Planens formella namn
Detaljplan för Blandad stadsbebyggelse vid Almedals fabriker inom stadsdelen Skår i Göteborg

Handläggare

Markägare

Fastigheten Skår 57: 14 ägs av Platzer, Skår 57:15 ägs av Wallenstam, fastigheten Skår 57:5 ägs av Svenska hus.