Plan- och byggprojekt

Centrum - Utveckling av Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala

SDN Centrum. Stadsdel Johanneberg, Krokslätt och Landala.

Syftet med programmet är att ta fram övergripande förutsättningar, värden och strategier för utveckling av området, vilka kan användas både på kort och på lång sikt.

Programmets inriktning: Öka bebyggelsedensiteten inom Chalmers och låta topografin vara strukturerande. Skapa offentliga och aktiva kanter mot övriga staden. Tydliggöra och utveckla platsernas funktioner och stärka entrépunkter. Stärka stråken inom området och till omgivande stadsdelar samt verka för att biltrafiken inte ska öka.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2013 att godkänna samrådsredogörelsen för programmet. Kommande detaljplanearbete ska ske med utgångspunkt från planprogrammet och kontorets kommentarer till inkomna synpunkter.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - antecknat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0515/10
Planens formella namn
Program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala inom stadsdelarna Landala