Plan- och byggprojekt

Stampen - Ändring och upphävande av detaljplan

SDN Centrum. Stadsdel Stampen.

Syftet med planen är att bekräfta befintliga byggnadsdelar som idag saknar planstöd och att möjliggöra ett tillskott om cirka 10 nya lägenheter och cirka 200 kvm hotell.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-01-28, vilket betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5478.

Karta

Status och handlingar

  1. Enkel plan - överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0500/12
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan F2183 samt upphävande av del av Ändring av detaljplan 5163 inom stadsdelen Stampen

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat