Plan- och byggprojekt

Guldheden - Förskola och bostäder vid Guldhedsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Guldheden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ny förskola med 8 avdelningar samt nya bostäder vid Guldhedsgatan. Detaljplanen ska bidra till stadsbebyggelsen och ge ett tryggare gaturum längs Guldhedsgatan.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0449/11
Planens formella namn
Förskola och bostäder vid Guldhedsgatan

Handläggare

Markägare

Göteborgs stad