Plan- och byggprojekt

Angered - Bostäder vid Titteridammsvägen

SDN Angered. Stadsdel Angered.

Syftet med detaljplanen är att fortsätta utvecklingen av Angereds torg och stärka stadsdelen socialt med ca 250-400 nya bostäder väster om Titteridammsvägen. (Nya bostäder ger ökat kundunderlag till handeln och den offentliga servicen och ger en bättre balans i den lokala bostadsmarknaden, då många helst flyttar inom sin stadsdel och nya bostäder ger upphov till önskvärda flyttkedjor). Att skapa nya bostäder är ett prioriterat mål i kommunen och Angereds centrum ska, som en av Göteborgs knutpunkter, enligt översiktsplan för Göteborg (antagen 2009-02-26), förtätas med blandad bebyggelse. .

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen är laga kraftvunnen (2015-05-21). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5206.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
300 lägenheter i flerfamiljshus, radhus och kedjehus. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0443/11
Diarienummer FK
FN0264/08
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder mm vid Titteridammsvägen, väster om Angereds Torg inom stadsdelen Angered

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2017

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Göteborgs kommun förutom ett mindre område i planens norra del som ägs av Göteborgs kyrkliga samfällighet. Skanska Nya Hem AB, Veidekke Bostad AB, Wäst-Bygg AB samt Derome Mark och Bostad AB har tilldelats markanvisning för den kommunägda kvartersmarken inom detaljplanen.