Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Handel, kontor m.m. vid Grafiska vägen, etapp 2

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Detaljplanen avser att möjliggöra uppförandet av ett kontorshus om totalt 14-15 våningar. Den avser också att se över och justera användning för övriga lokaler i befintlig byggnad. Detaljplanen kommer också ta ett samlat grepp över fastigheten och förtydliga det gällande planläget på platsen. I detta ingår att fortsatt möjliggöra nyligen planlagt parkeringshus samt i detta införliva anslutning av gångbro över E6 och västkustbanan. Det ingår också att möjliggöra en ny bro över Mölndalsån i planområdets södra del.

Vad händer just nu?

Planarbetet är vilande i väntan på Trafikverkets arbete med korridor för Götalandsbanan.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0309/12
Planens formella namn
Detaljplan för Handel, kontor mm vid Grafiska vägen, Etapp 2, inom stadsdelen Kallebäck

Handläggare

Markägare

Privat