Riksintressen

Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen. Områdena kan vara viktiga av olika skäl, som att de innehåller viktiga naturvärden eller behöver användas till järnvägar.

Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen. Områdena kan vara viktiga av olika skäl. Det kan exempelvis vara så att områdena innehåller naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för hela landet. Men det kan också vara så att områdena är viktiga för att de ska användas till någon exploatering, till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning (t.ex. vindkraft). Områdena kan också vara viktiga för någon näring som rennäringen eller fisket.

Hur bestäms vilka områden det gäller? 

Bestämmelserna om riksintresse finns i Miljöbalken. Riksintressena i de olika kapitlen pekas ut på olika sätt, antingen direkt i lagtexten (som i fjärde kapitlet i miljöbalken) eller så sker utpekande i en dialog mellan olika företrädare från stat och kommun som deltar. Tanken är att riksintressena ska avgränsas mer noggrant i kommunernas översiktsplaner.

Statliga myndigheter med ansvar för olika sektorer har fått i uppgift att ange områden som myndigheterna anser är av riksintresse. Dessa områdesanspråk ska sedan behandlas i kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen.

Vad innebär det att ett område pekats ut som riksintresse? 

Det är bara när markanvändningen ska ändras som det kan få någon betydelse att ett område är av riksintresse. Pågående markanvändning påverkas alltså inte. Det är också bara vid sådan ändring av markanvändningen som behöver någon form av beslut från en myndighet för att kunna genomföras som riksintresseområdena kan beaktas. Om den ändrade markanvändningen skulle innebära ”påtaglig skada” på ett riksintresse så är huvudregeln att ändringen inte ska tillåtas.

Var kan jag läsa mer om riksintressen? 

Boverket har den allmänna uppsikten över hushållningen med mark- och vattenområden. Läs mer om riksintressen hos Boverket. Länsstyrelsen i Västra Götalands län representerar staten i bland annat riksintressefrågor i vårt län. Läs mer om riksintressen hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I översiktsplanen för Göteborg redovisas aktuella riksintressen och deras avgränsning. I planen redovisas också kommunens ställningstagande till riksintressena.