Strategi för utbyggnadsplanering

Strategi för utbyggnadsplanering i Göteborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt, bland annat genom att växa inom den redan byggda staden och kring strategiska knutpunkter. Strategin anger hur detta kan ske i mellanstaden (staden utanför stadskärnan).

En enklare vardag för fler göteborgare

Strategin fokuserar på mellanstaden, det sammanhängande stadsområdet utanför Göteborgs innerstad som har god kollektivtrafik och där många av stadens invånare bor idag. Strategin ger en möjlig utbyggnadspotential om sammanlagt cirka 45 000-55 000 nya bostäder i mellanstaden fram till cirka år 2035.

En hållbar stadsutveckling för Göteborg innebär att fler ska kunna gå och cykla i sin vardag. Fler ska ha nära till hållplatsen och matbutiken. Det är också en resurseffektiv planering, där vi drar nytta av de investeringar som redan är gjorda. Därför ska vi bygga staden tätare. Då skapas bättre förutsättningar för handel och verksamheter vid det lokala torget. 

En växande befolkning behöver bostäder, arbetsplatser, service, kollektivtrafik med mera för att kunna leva ett gott liv. Strategin för utbyggnadsplanering skapar beredskap för denna utveckling. Den är också ett sätt för kommunen att kommunicera med omvärlden hur vi vill att staden ska utvecklas. 

Strategin för utbyggnadsplanering pekar ut tre strategier:

  1. Dra nytta av det som finns:
    Förtäta, komplettera och utveckla staden där befintliga resurser och redan gjorda investeringar kan nyttjas effektivt, till exempel infrastruktur, service, kollektivtrafik. I dessa områden finns det redan ett underlag som kan stärkas och behovet av nya investeringar är mindre.
  2. Utveckla tyngdpunkter:
    Genom att förtäta kring utpekade platser i staden utvecklas lokala tyngdpunkter där handel, service, kollektivtrafik med mera utvecklas.
  3. Kraftsamla där det gör skillnad:
    Kraftsamling innebär att arbete sker utifrån en övergripande idé, med ett helhetstänkande och under längre tid. Kraftsamling innebär också en bred samverkan mellan alla berörda aktörer.

Arbetet med att ta fram en strategi för utbyggnadsplanering har genomförts som ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret och avslutades i december 2013. Byggnadsnämnden godkände Strategi för utbyggnadsplanering den 11 februari 2014.

Mellanstadens utbyggnadspotential

Syftet med rapporten är att innehållet ska bidra till att konkretisera utbyggnadspotentialen i mellanstaden och fungera som utgångspunkt till den fortsatta diskussionen om stadens utveckling. Rapporten är ett underlag till "Strategi för utbyggnadsplanering" men innehållet kan också fungera som underlag för annan planering eller i diskussioner om stadens utveckling.

Filer och dokument