Preciseringar av översiktsplanen

Det finns en rad styrande dokument som på olika sätt förtydligar och fördjupar inriktningen i översiktsplanen. Det är strategier, program och planeringar som är politiskt beslutade och ska jämkas samman och vara en del av den översiktliga planeringen.

Strategi för utbyggnadsplanering

Strategi för utbyggnadsplanering i Göteborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt, bland annat genom att växa inom den redan byggda staden och kring strategiska knutpunkter. Strategin anger hur detta kan ske i mellanstaden (staden utanför stadskärnan).

Grön strategi för en tät och grön stad

Grönstrategin innehåller mål och strategier för hur staden förblir och ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare. Grönstrategin antogs av park- och naturnämnden 2014.

Trafikstrategi för en nära storstad

Trafikstrategin hittar du under Trafikkontoret.

Riktlinjer i planeringen för handel

Riktlinjer för handel i planeringen i Göteborgs Stad är ett förtydligande av strategisk inriktning i översiktsplaneringen om handel.