Gällande översiktsplan för Göteborg

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga vision om hur stadens mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. Den fungerar som en samlad framtidsbild och är ett verktyg för att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv. Så blir det tydligt att varje beslut som fattas inom stadsutveckling också måste fungera på lång sikt. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan, som ger vägledning för all detaljplanering och vid beslut om bygglov med mera.
Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom olika fördjupningar och tematiska tillägg. Översiktsplanen är ett stort material och därför finns en läsanvisning och ett index.

Översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen i blädderversion

Hur kan jag påverka?

När vi tar fram nya översiktsplaner bjuder vi alltid in till samrådstillfällen. Där kan du som är berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter. Samråd och utställningar annonseras i vår e-tjänst plan- och byggprojekt samt i Göteborgs-Posten. 

Översiktligt och i detalj

Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten både på en översiktlig och detaljerad nivå. Politikerna tar ställning till hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i översiktsplanen och dess fördjupningar och tillägg. I detaljplaner eller områdesbestämmelser regleras mer noggrant hur mark och vatten ska användas, till exempel för bostäder, kontor, parker eller vägar.

Filer och dokument