Gällande översiktsplan för Göteborg

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga vision om hur stadens mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. Den fungerar som en samlad framtidsbild och är ett verktyg för att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv. Så blir det tydligt att varje beslut som fattas inom stadsutveckling också måste fungera på lång sikt. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan, som ger vägledning för all detaljplanering och vid beslut om bygglov med mera.
Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom olika fördjupningar och tematiska tillägg. Översiktsplanen är ett stort material och därför finns en läsanvisning och ett index.

Översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen i blädderversion

Hur kan jag påverka?

När vi tar fram nya översiktsplaner bjuder vi alltid in till samrådstillfällen. Där kan du som är berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter. Samråd och granskning annonseras i vår e-tjänst plan- och byggprojekt samt i Göteborgs-Posten. 

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan

Just nu arbetar Göteborgs Stad med att ta fram en ny översiktsplan. Sedan den senaste översiktsplanen gjordes 2009 har en rad nya och fördjupade inriktningar och förutsättningar tillkommit och därför behövs en ny översiktsplan tas fram.

Parallellt med det pågår arbete med två fördjupningar av översiktsplanen, dels för centrala Göteborg, dels för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden.

Fram till antagandet är det gällande översiktsplan som gäller.

Arbetet med den nya översiktsplanen

Översiktligt och i detalj

Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten både på en översiktlig och detaljerad nivå. Politikerna tar ställning till hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i översiktsplanen och dess fördjupningar och tillägg. I detaljplaner eller områdesbestämmelser regleras mer noggrant hur mark och vatten ska användas, till exempel för bostäder, kontor, parker eller vägar.

Filer och dokument