Årsvisa uppföljningar av översiktsplanen

Sedan den gällande översiktsplanen antogs följer stadsbyggnadskontoret upp hur planering och byggande följer översiktsplanens intentioner och riktlinjer. Denna uppföljning redovisas årligen i en uppföljningsrapport.

För att översiktsplanen ska fungera som inriktningsdokument och som stöd för detaljplanering och bygglov måste den vara aktuell och spegla aktuella politiska ställningstaganden. Syftet med den årliga uppföljningsrapporten är att redovisa hur stadens planering och byggande följer översiktsplanens intentioner och riktlinjer. De årliga uppföljningarna ska också underlätta kommande aktualitetsförklaringar av översiktsplanen.

 

Filer och dokument