Årsvisa uppföljningar av översiktsplanen

Stadsbyggnadsförvaltningen följer upp hur planering och byggande följer översiktsplanens intentioner och riktlinjer. Detta redovisas årligen i en uppföljningsrapport.

För att översiktsplanen ska fungera som inriktningsdokument och som stöd för detaljplanering och bygglov måste den vara aktuell och spegla aktuella politiska ställningstaganden. Syftet med den årliga uppföljningsrapporten är att redovisa hur stadens planering och byggande följer översiktsplanens intentioner och riktlinjer. 

De årliga uppföljningarna ska också vara ett underlag till den planeringsstrategi som kommunfullmäktige ska anta senast 24 månader efter ett ordinarie val. Planeringsstrategin ska ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och bedöma i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell.

 

Filer och dokument