Översiktsplan för Göteborg

Översiktsplan för Göteborg

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga vision för hur stadens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den fungerar som en samlad framtidsbild och är ett verktyg för att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv. På så vis blir det tydligt att varje beslut som fattas inom stadsutveckling också måste fungera på lång sikt.

Årsvisa uppföljningar av översiktsplanen

Stadsbyggnadsförvaltningen följer upp hur planering och byggande följer översiktsplanens intentioner och riktlinjer. Detta redovisas årligen i en uppföljningsrapport.