Översiktsplan för Göteborg

Gällande översiktsplan för Göteborg

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga vision om hur stadens mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. Den fungerar som en samlad framtidsbild och är ett verktyg för att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv. Så blir det tydligt att varje beslut som fattas inom stadsutveckling också måste fungera på lång sikt. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan.

Årsvisa uppföljningar av översiktsplanen

Sedan den gällande översiktsplanen antogs följer stadsbyggnadskontoret upp hur planering och byggande följer översiktsplanens intentioner och riktlinjer. Denna uppföljning redovisas årligen i en uppföljningsrapport.