Kunskapsunderlag till översiktsplanen

Att planera för mark- och vattenanvändandet i Göteborg på lång sikt är komplext. Därför behövs ständigt ny kunskap för att göra arbetet så nära en framtida verklighet som möjligt. Det är planeringsunderlag som ligger till grund för översiktsplanen och övrigt strategiskt arbete.

Här kan du läsa om några av de frågor som är viktiga för att Göteborg ska lyckas med en hållbar stadsutveckling.

En sociotopkarta visar hur människor använder och upplever offentliga platser och grönområden i staden.

Göteborg är en stad i förändring, i en region som växer. Stadens centrala delar utgör kärnan och mötesplatsen i regionen. Samtidigt ska alla stadsdelar kompletteras och utvecklas till mångsidiga, väl fungerande miljöer för vardagslivet.

Göteborgs stad har tagit fram en studie av stadslivet i centrala Göteborg. Den visar var på våra gator, torg och parker som människor helst vill vistas, var de faktiskt rör sig mest och vad i stadens form som påverkar detta.

I samband med arbetet med den gällande översiktsplanen, tog vi på stadsbyggnadskontoret tillsammans med de då 20 stadsdelarna fram ett underlag för den översiktliga planeringen: stadsdelsvisa beskrivningar.