Om övergripande stadsbyggnad

Här kan du läsa om några av de frågor som är viktiga för att Göteborg ska lyckas med en hållbar stadsutveckling.

Stadskvaliteter i Göteborg

Göteborgs Stad har tillsammans med ett flertal parter deltagit i en större studie om stadskvaliteter och lägesfaktorer som bidrar till en attraktiv stad. En särskild inriktning i arbetet har varit att stärka kunskapen kring den ekonomiska dimensionen av hållbar stadsutveckling för Göteborg, Mölndal och ett urval av Göteborgsregionens stationssamhäl­len. Värdeskapande - rapport 

Värdeskapande- sammanfattning

Värdeskapande- bildspel (PPT) 

Stadslivet i centrala Göteborg

Göteborgs stad har tagit fram en studie av stadslivet i centrala Göteborg. Den visar var på våra gator, torg och parker som människor helst vill vistas, var de faktiskt rör sig mest och vad i stadens form som påverkar detta. Stadslivet i centrala Göteborg

Stadsbyggnadskvaliteter

Stadsbyggnadskvaliteter ger vägledning och är ett arbetsverktyg i stadsplaneringen, men vänder sig även till alla intresserade som vill engagera sig i och diskutera Göteborg som mötesplats i vid mening och som en trivsam, vacker stad att bo i. Stadsbyggnadskvaliteter

Sociotopkartor

En sociotopkarta visar hur människor använder och upplever offentliga platser och grönområden i staden. Sociotopkartor bygger på undersökningar med medborgare - dels systematiska platsobservationer och dels enkäter, möten och intervjuer där människor får säga vilka platser de använder och vad som är värdefullt. Sociotopkartor