Ytterhamnen - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med denna fördjupning av översiktsplanen är att utveckla Göteborgs hamn genom att ge möjlighet att skapa nya kajer och hamnytor samt att anpassa infrastrukturen till de ökade godsvolymerna.

Fördjupningen klarar ut viktiga strukturella förhållanden, gör avvägningar mellan olika allmänna intressen på lokal, regional och nationell nivå. Den beskriver utbyggnadsalternativ av kaj- och terminalområden samt analyserar trafiksystemet med avseende på bland annat tillgänglighet, risker och miljökonsekvenser. Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige den 20 april 2006.