Översvämningsrisker - tematiskt tillägg till översiktsplanen

Syftet med det tematiska tillägget för översvämningsrisker är att visa på mål och strategier för klimatanpassning med avseende på översvämningsrisker i detaljplanering och bygglov.

Det tematiska tillägget ska ge riktlinjer på hur staden ska arbeta för att minska översvämningsrisker på medellång och lång sikt vid ny exploatering och förtätning. Staden har kartlagt vilka områden som hotas av översvämning i form av höga havsvattennivåer, höga flöden i större vattendrag och skyfall. Dessa kartläggningar utgör underlag för de rekommendationer som föreslås i det tematiska tillägget. Det tematiska tillägget innehåller dimensionerande händelser och planeringsnivåer med olika säkerhetsavstånd beroende på funktion. Funktionerna är samhällsviktig anläggning, byggnad och byggnadsfunktion och framkomlighet för högprioriterat vägnät och utrymningsvägar.

Det tematiska tillägget antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2019.

Bilagor

Tematiskt tillägg för översvämningsrisker

Bilaga till tematiskt tillägg för översvämningsrisker