Mölndalsåns dalgång- fördjupning av översiktsplanen

För att uppnå en hållbar stadsutveckling i Mölndals dalgång finns gemensamma strategier och rekommendationer när det gäller markanvändning, stadsmiljö, infrastruktur samt vatten- och grönstruktur.

Bebyggelsen utefter dalgången förtätas och bostäder och verksamheter blandas, samtidigt utvecklas infrastrukturen, särskilt kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken. Huvudgator, knutpunkter och mötesplatser får aktiva bottenvåningar. Vi preciserar ett reservat för utbyggnad av järnvägen samt trafikplatser på motorvägen. Vi tar även vara på kulturmiljöer och utvecklar natur- och rekreationsmiljöer. 

Filer och dokument