Farligt gods - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för sektorn farligt gods är att ge underlag för planering och tillståndsgivning, till exempel bygglov. Fördjupningen ska redovisa hur kommunen vill hantera markanvändningen längs transportleder för farligt gods.

Fördjupningen fokuserar på avvägningarna i områden längs transportleder som kan komma att förnyas och omvandlas. Målsättningen är att olika intressen ska sammanvägas i fördjupningen. Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige den 25 mars 1999.

Filer och dokument