Brännö - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Brännö är att den ska vara ett handlingsprogram och förbereda en aktualisering av föråldrade detaljplaner på Brännö. Fördjupningen ska också ligga till grund för beslut som gäller den fortsatta planeringen på detaljnivå på ön.

Fördjupningen ska ge ett bättre underlag för att kunna behandla de övergripande frågorna om en utveckling som är långsiktigt hållbar både för naturen, invånarna på Brännö och för kommunens och samhällets ekonomi. Detta görs genom att föreslå en lämplig avvägning mellan en måttlig bebyggelseutveckling för åretruntboende och bevarande av öns stora natur- och rekreationsvärden. Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige den 14 september 2006.