Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen upprättas när det krävs ökad detaljeringsgrad inom ett visst geografiskt område. Ett tillägg kan göras till översiktsplanen om det krävs mer kunskap inom en särskild planeringsfråga. Beslut om fördjupning eller tillägg fattas av kommunfullmäktige.

Mölndalsåns dalgång- fördjupning av översiktsplanen

För att uppnå en hållbar stadsutveckling i Mölndals dalgång finns gemensamma strategier och rekommendationer när det gäller markanvändning, stadsmiljö, infrastruktur samt vatten- och grönstruktur.

Södra Askim - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för södra Askim är att kunna möta dagens förfrågningar om ny bebyggelse och utvecklad service samt göra avvägningar mellan olika intressen.

Förorenade områden - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för förorenade områden är att redovisa riktlinjer för hur vi lättare ska kunna planera bebyggelse och infrastruktur i förorenade områden.

Översvämningsrisker - tematiskt tillägg till översiktsplanen

Syftet med det tematiska tillägget för översvämningsrisker är att visa på mål och strategier för klimatanpassning med avseende på översvämningsrisker i detaljplanering och bygglov.