Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen upprättas när det krävs ökad detaljeringsgrad inom ett visst geografiskt område. Ett tillägg kan göras till översiktsplanen om det krävs mer kunskap inom en särskild planeringsfråga. Beslut om fördjupning eller tillägg fattas av kommunfullmäktige.

Mölndalsåns dalgång- fördjupning av översiktsplanen

För att uppnå en hållbar stadsutveckling i Mölndals dalgång finns gemensamma strategier och rekommendationer när det gäller markanvändning, stadsmiljö, infrastruktur samt vatten- och grönstruktur.

Fässbergsdalen - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Fässbergsdalen är att tillsammans med Mölndals kommun redovisa en gemensam syn på användningen av marken.

Södra Askim - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för södra Askim är att kunna möta dagens förfrågningar om ny bebyggelse och utvecklad service samt göra avvägningar mellan olika intressen.

Bagaregården-Gamlestaden - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Bagaregården-Gamlestaden är att ta ett helhetsgrepp för planområdets utveckling och hitta en hållbar struktur som går att bygga vidare på under en längre tidsperiod.

Brännö - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Brännö är att den ska vara ett handlingsprogram och förbereda en aktualisering av föråldrade detaljplaner på Brännö. Fördjupningen ska också ligga till grund för beslut som gäller den fortsatta planeringen på detaljnivå på ön.

Ytterhamnen - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med denna fördjupning av översiktsplanen är att utveckla Göteborgs hamn genom att ge möjlighet att skapa nya kajer och hamnytor samt att anpassa infrastrukturen till de ökade godsvolymerna.

Förorenade områden - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för förorenade områden är att redovisa riktlinjer för hur vi lättare ska kunna planera bebyggelse och infrastruktur i förorenade områden.

Kviberg - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Kviberg är att visa hur det gamla regementsområdet i Kviberg ska kunna utvecklas på bästa sätt.

Styrsö - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Styrsö är att skapa en handlingsberedskap och göra en samlad bedömning av den fysiska miljön för att bibehålla och utveckla ett levande skärgårdssamhälle.

Donsö - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Donsö är att skapa en handlingsberedskap och göra en samlad bedömning av den fysiska miljön.

Vatten såklart - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för sektorn vatten är att sammanfatta olika redan gjorda utredningar. Syftet är också att sätta upp mål för vattnet på längre sikt och fungera som handlingsplan för åtgärder på kortare sikt.

Farligt gods - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för sektorn farligt gods är att ge underlag för planering och tillståndsgivning, till exempel bygglov. Fördjupningen ska redovisa hur kommunen vill hantera markanvändningen längs transportleder för farligt gods.

Översvämningsrisker - tematiskt tillägg till översiktsplanen

Syftet med det tematiska tillägget för översvämningsrisker är att visa på mål och strategier för klimatanpassning med avseende på översvämningsrisker i detaljplanering och bygglov.

Västra Arendal och Torsviken - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med denna fördjupning av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.