Stadsutvecklingszoner

Stadsutvecklingszoner är ett projekt med mål att skapa bättre samverkan mellan myndigheter och aktörer för att främja innovation och samhällsnytta - ur ett helhetsperspektiv i stadsutvecklingsprocesser. För Göteborgs del har projektet utgått från erfarenheterna i arbetet med Älvstaden, ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Liknande projekt genomfördes även i Malmö.

Städer brottas idag med komplexa frågeställningar i sina processer inom stadsutveckling. Otydlighet i beslutsmandat och roller, tolkningsutrymmen i lagstiftning samt sektoriell myndighetsutövning skapar krockar mellan komplexa förändringsprocesser som hanterar helheten, och administrativa bedömningsprocesser som hanterar beståndsdelar. Detta försvårar utvecklingsprocesserna och kan hämma utvecklingen.

Genom att etablera stadsutvecklingszoner kan Malmö och Göteborg tillsammans med Länsstyrelse, myndigheterna inom Plattformen för Hållbar stadsutveckling och övriga berörda arbeta för att skapa gemensam förståelse av sammanhang och knäckfrågor, identifiera målkonflikter, testa pragmatiska lösningar och identifiera behov för systemförändrande ansatser. Utgångspunkten är att projektet kan bidra till att lösa utmaningar i pågående stadsutvecklingsprocesser i respektive städer. 

Projektet finansierades med stöd av Vinnova och är ett samarbete mellan Älvstranden Utveckling AB, stadsbyggnadsförvaltningen Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Projektet bedrivs gemensamt med Malmö stad, Länsstyrelsen i Skåne och Boverket. Speciellt fokus har projektet på lagstiftning-och policyfrågor.


Filer och dokument