Kompensation i kulturmiljöer

Kulturmiljö är betydelsefull för samhället som helhet vilket är utgångspunkten för att kompensation behövs för att gottgöra skador på värdefulla natur- och kulturmiljöer. I projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel, som finansierats av Riksantikvarieämbetets FoU-bidrag, har det bland annat undersökts hur kompensation görs i detaljplaner i Göteborg.

Det övergripande syftet med projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel har varit att undersöka, analysera och diskutera kompensation i exploatering i områden av riksintresse för kulturmiljövården.

Detaljplaner som delmål 

Som delmål i detta arbete används utformningen av detaljplaner i Göteborg i riksintresseområden. Dels som belysande exempel men också för att sätta in den svenska planeringen i ett internationellt sammanhang. Det handlar om att åskådliggöra centrala aspekter för förståelsen av kompensation, kulturmiljö, kulturvärde, kvalitet och styrmedel i samhällsplaneringen.

Tre delstudier

Genomförande har gjorts i tre delstudier, resultat från dessa finns tillgängliga för nedladdning för den som vill läsa mer.

Delstudie 1: Kompensationstänkandet i 8 detaljplaner i Göteborg inom områden med riksintressen för kulturmiljövården

https://research.chalmers.se/publication/509833/file/509833_Fulltext.pdf

Delstudie 2: Analys av kulturbegrepp inom ramen för ekosystemtjänster i 11 rapporter utgivna av myndigheter och företag

https://gup.ub.gu.se/publication/291732

Delstudie 3: Internationell workshop med papers av författare från Sverige, Norge, Danmark, Finland, England och Grekland

https://research.chalmers.se/publication/515542

Slutsatser 

Projektet har visat att det finns behov av att systematisera hur kulturvärden redovisas i planprocessen och att det finns vinster i att samordna hur kulturmiljövärden hanteras i detaljplaner och markanvisningsavtal. Det skulle behövas en ökad konsekvent hantering av kulturmiljö och miljövärden och mer kunskap om kulturella ekosystemtjänster. Detta kan genomföras genom att gå igenom rutiner och mallar i berörda förvaltningar, att öka kunskap om forskningsresultat samt att utveckla en kulturmiljöpolicy och stärka kulturmiljövården i planprocessen.