BEGIN - Blue green infrastructure

Hur ska vi ta hand om häftigare skyfall? Hur ser framtidens dagvattenhantering ut? Kan klimatanpassning skapa nya värden? Kan sociala innovationer hjälpa oss att hitta lösningar? Detta är några frågor som projektet BEGIN ska jobba med.

Genom projektet BEGIN (blue green infrastructure* genom social innovation) tittar vi på hantering av dagvatten och skyfall med ett lite annat perspektiv. Av de sammanlagt tio städer som medverkar i projektet, har alla ungefär samma utmaningar och problem med klimatanpassning och dagvattenhantering. Idag används i de flesta fall traditionella lösningar, men alla är överens om att dagens lösningar behöver kompletteras med blågröna lösningar – till exempel gröna korridorer, s.k. svämdiken, regnmagasin, genomsläpplig beläggning.

Blågröna lösningar kan bättre hantera extrema väderhändelser, utveckla olika ekosystemtjänster (allt det som vi får gratis från naturen) och bidra till mer attraktiva miljöer. Projektet ska även studera vilka nya former av affärsmodeller som behövs, till exempel för drift och underhåll. Vem betalar och vem ser värden när vi inte längre gör som vi brukar.

(*Grön infrastruktur kan bestå av ”naturliga” åtgärder som att anlägga parker, trädgårdar, landskap och gröna tak. Blå infrastruktur innefattar vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem.)

Mål med projektet:

  • Ta fram och presentera blågröna lösningar i 10 städer
  • Ta fram verktygslåda för att implementera lösningar, engagera medborgare samt hitta nya former av investering
  • Kompetens- och kunskapshöjning genom city-to-city learning.
  • Uppskalning och spridning av lösningar till andra städer via samarbeten med Borgmästaravtal och FN.

BEGIN är ett gränsöverskridande innovationsprojekt som finansieras av EU:s Interreg-fond. Projektet bygger mycket på samverkan och erfarenhetsutbyte med andra städer. Förutom Göteborg medverkar Dordrecht, Aberdeen, Gent, London, Hamburg, Bergen, Antwerpen, Bradford samt Kent county council. Sex olika universitet och forskningsinstitut; IHE Delft, Royal College of Art London, Erasmus universitet Rotterdam, Hamburgs tekniska universitet, SIRIA, Sheffields Universitet deltar aktivt i projektet. 

Projektperiod 2017 - 2021

I Göteborg medverkar stadsbyggnadsförvaltningen och förvaltningen för Kretslopp och vatten.

Projektet använder Frihamnen och platsbyggnad* som objekt att studera och hitta lösningar.

*Platsbyggnad är en strategisk metod för att utveckla ett område och är en del av planprocessen. Genom platsbyggnad skapar man platser och byggnader på området tillsammans med medborgarna.

Läs mer om projektet på:
northsearegion.eu