Innovation och utveckling inom stadsbyggnad

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för en ökad hållbarhet inom stadsutveckling och har deltagit i olika forsknings- och innovationsprojekt under lång tid. Här presenterar vi en del av de projekt som pågår eller som nyligen är avslutade.

Stadsutvecklingszoner

Stadsutvecklingszoner är ett projekt med mål att skapa bättre samverkan mellan myndigheter och aktörer för att främja innovation och samhällsnytta - ur ett helhetsperspektiv i stadsutvecklingsprocesser. För Göteborgs del har projektet utgått från erfarenheterna i arbetet med Älvstaden, ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Liknande projekt genomfördes även i Malmö.

BEGIN - Blue green infrastructure

Hur ska vi ta hand om häftigare skyfall? Hur ser framtidens dagvattenhantering ut? Kan klimatanpassning skapa nya värden? Kan sociala innovationer hjälpa oss att hitta lösningar? Detta är några frågor som projektet BEGIN ska jobba med.

ElectriCity - för framtidens transportsystem

Göteborgs Stad är med och utvecklar morgondagens transportsystem för en hållbar och attraktiv stad. Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i plattformen tillsammans med andra förvaltningar, bolag, forskningsinstitut och näringsliv.

Projekt kring digital stadsutveckling

Arbetet med att ta fram en digital tvilling till Göteborg leds av geodataavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen, men vi är också involverade i en rad andra projekt som är kopplade till digital stadsutveckling.

Projekt IRIS - hur använder vi digitaliseringen på bästa sätt?

Runt om i världen brottas städer med samma utmaning: Hur utnyttjar vi digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, för att engagera och underlätta för oss själva, medborgarna och företagen?

SIGURD - stadsbyggnads­investeringars effekter och värden

Stadsbyggnad påverkar inte bara den fysiska miljön, den påverkar också människors livsvillkor. Projekt SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika stadsbyggnadsinvesteringar har för en hållbar samhällsutveckling.

Ljusets roll i hållbar stadsutveckling

I norra Europa, där dygnets mörka timmar utgör en stor del av tiden, spelar ljuset en viktig roll för människors välmående och kan på flera sätt användas som ett verktyg för att bygga en hållbar stad för alla. Inom projektet Stadens samverkansprocess för ljusets roll i hållbar stadsutveckling arbetar Göteborgs Stad med de frågor som berör ljusets roll i hållbara städer.

Kompensation i kulturmiljöer

Kulturmiljö är betydelsefull för samhället som helhet vilket är utgångspunkten för att kompensation behövs för att gottgöra skador på värdefulla natur- och kulturmiljöer. I projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel, som finansierats av Riksantikvarieämbetets FoU-bidrag, har det bland annat undersökts hur kompensation görs i detaljplaner i Göteborg.