Vad är en detaljplan

Med en detaljplan talar kommunen om hur mark och vatten ska användas. Den visar till exempel var det ska finnas parker och gator samt var man får bygga och hur högt. Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov.

Hitta detaljplaner

På sidan Hitta detaljplaner finns de planer som just nu gäller för Göteborg. Beroende på när planen är upprättad och vad det är för plan så finns det olika mycket information och bestämmelser kopplade till den. På sidan detaljplan – var du bor påverkar kan du läsa mer om detaljplaner och vad som gäller. 

Vill du ha hjälp att läsa detaljplanen kan du vända dig till kundservice. Du kan även läsa mer på sidan hur du läser och förstår en detaljplan.

Fastighet

På kartan kan du även se fastighetsgränser. En fastighet är ett markområde som är en juridisk enhet. Fastigheter kan vara bebyggda eller obebyggda. Det finns olika typer av fastigheter, t.ex. bostadsfastigheter, industrifastigheter och skogsfastigheter.

Detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas. Den visar till exempel var det ska finnas parker och gator samt var man får bygga och hur högt. Detaljplaner kan innehålla bestämmelser som visar hur bebyggelsen får utformas i ett område, till exempel fasadmaterial. Det kan också finnas bestämmelser om skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Planerna är bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov.

Ändring av detaljplan

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan. En ändring kan vara på en eller flera fastigheter. 

Stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner

Äldre planer som nämns i rubriken  (innan 1987)  gäller idag som detaljplaner, även om de inte alltid innehåller lika detaljerade bestämmelser om utformningen av bebyggelse som nyare detaljplaner gör. 

Områdesbestämmelser

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i gällande översiktsplan för GöteborgOfta används bestämmelserna för att bevara kulturhistorisk värdefull bebyggelse eller för att reglera storlek och omfattning av fritidshusbebyggelse. Till skillnad från detaljplan ger inte områdesbestämmelser dig någon rätt att bygga (så kallad byggrätt). 

Tomtindelning och fastighetsplan

Tomtindelning och fastighetsplan är äldre benämningar för det som nu är en fastighetsindelningsbestämmelse i detaljplanDe innehåller tvingande bestämmelser om hur ett område ska vara indelat i fastigheter. En fastighetsplan kan även innehålla bestämmelser hur rättigheter inom ett område ska bildas, ändras eller upphävas.

Utanför detaljplanerat område

Om du ska bygga utanför detaljplanelagt område är det olika bestämmelser som gäller om din fastighet ligger inom eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Vid en ansökan där fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, tas extra stor hänsyn till översiktsplanens visioner för området. Läs mer om gällande översiktsplan för Göteborg.

Har du frågor om en fastighet som ligger utanför detaljplanerat område kan du läsa vidare på sidan detaljplan – var du bor påverkar.