Gällande planer

Här kan du via våra karttjänster ta fram gällande detaljplaner, stadsplaner, ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser. Söker du byggnadsplaner eller avstyckningsplaner måste dessa beställas via kundservice@sbk.goteborg.se. Om du inte hittar någon plan på din fastighet, mejla kundservice@sbk.goteborg.se

Gällande detaljplaner

En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov. Detaljplanen visar gator, parker och områden för bebyggelse, till exempel om marken får bebyggas med bostäder, skola, kontor med mera, eller om marken inte får bebyggas alls. Den visar också hur bebyggelsen får utformas, till exempel hur många våningar en byggnad får ha.

Gällande stadsplaner

Innan 1 juli 1987 upprättades stadsplan eller byggnadsplan i stället för detaljplan. Dessa planer gäller idag som detaljplaner.

Gällande ändringar av detaljplaner

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan.

Gällande områdesbestämmelser

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Ofta används bestämmelserna för att bevara kulturhistorisk värdefull bebyggelse eller för att reglera storlek och omfattning av fritidshusbebyggelse. I Göteborg finns områdesbestämmelser för till exempel naturskyddsområdet Vättlefjäll för att reglera storleken på fritidshus. Till skillnad från detaljplan ger inte områdesbestämmelser dig någon rätt att bygga (så kallad byggrätt).