Startplan för planverksamhet

Varje år beslutar stadsbyggnadsnämnden (tidigare byggnadsnämnden) om en startplan. Startplanen anger vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under kommande år. Här hittar du mer om vad det innebär och startplanen för innevarande år.

Vad är en startplan?

Inför varje år tar stadsbyggnadsnämnden (tidigare byggnadsnämnden) beslut om vilka detaljplaner och program som avses startas under året. Startplanen är en viktig del i planeringskedjan som medverkar till att stadens detaljplanering och utbyggnad följer stadens översiktsplan, mål och strategier. Det gäller såväl i vilka områden som föreslås detaljplaneras som innehållet i kommande detaljplaner. Underlag för arbetet med startplan är stadens planeringsbehov, politiska mål, program, positiva planbesked och andra kommunala beslut. 

Startplanen innehåller både specificerade projekt och ospecificerade projekt. Specificerade projekt innefattar planbesked som fått positivt planbesked medan ospecificerade projekt oftast är planbesked som är under pågående handläggning och där positivt planbesked ännu inte har fattats vid beslut om startplanen. Innehållet i den senare typen av ärende är oftast väl känt och har bedömts som angelägna för stadsutvecklingen.

Vad gäller prioritering av detaljplaner ingår det att se till vilka projekt som har fått planbesked och vilka områden som ska utvecklas, till exempel utifrån de program som finns i staden eller andra kommunala mål.

Vad gäller prioritering av programarbeten utgår dessa från stadens övergripande mål och strategier och det innebär att se till vilka områden som är i behov av övergripande studier inför kommande stadsutveckling.

Planbesked med beslut om startår

Vid positiva beslut om planbesked anges också ett årtal då planarbetet beräknas kunna starta. Detta är en preliminär bedömning som görs vid ställningstagandet av beslutet om planbeskedet. Projektet går sedan in i stadens övergripande planprioritering vilket är arbetet med startplan. Det innebär att bedömningen av start kan komma att flyttas beroende på resurser eller andra samband som kan finnas i närområdet.

Startplan 2023

Startplan 2023 innehåller de detaljplaner som avses starta under 2023 inom Göteborg Stad. Inriktningen och antalet detaljplaner är anpassat till stadens behov av stadsutveckling i relation till de resurser som finns på de planerande förvaltningarna.

 Startplan 2023 innehåller:

  • 35 specificerade detaljplaner
  • 2 ospecificerade detaljplaner
  • 1 planprogram

Frågor och svar

  • När kan min detaljplan starta?

    I nuläget har vi många projekt som väntar på start och inte resurser som motsvarar efterfrågan på detaljplanering. Detta betyder att du får räkna med att få vänta upp till 5 år på start av detaljplan.

Filer och dokument