Startplan för planverksamhet

Varje år beslutar byggnadsnämnden om en startplan. Startplanen anger vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under kommande år. Här hittar du mer om vad det innebär och startplanen för innevarande år.

Vad är en startplan?

Startplanen för Göteborgs Stad beslutas varje år av byggnadsnämnden. I arbetet med denna sker en årlig planprioritering som mynnar ut i en lista över vilka detaljplaner och program som ska startas. Startplanen innehåller både specificerade projekt och så kallade ospecificerade projekt för särskilda behov; till exempel utbyggnad av skolor, idrottsanläggningar och annan kommunal infrastruktur och service. Det är genom de projekt som finns i startplanen som förutsättningarna för stadsutveckling skapas de kommande åren.

Vad gäller programarbeten utgår dessa från stadens övergripande mål och strategier vilket innebär att vi tittar på vilka områden som under de kommande åren är i behov av övergripande studier inför kommande stadsutveckling.

Vad gäller detaljplaner ingår det att se till vilka projekt som har fått planbesked och vilka områden som ska utvecklas till exempel utifrån de program som finns i staden eller andra kommunala mål.

Planbesked med beslut om startår

Vid positiva beslut om planbesked anges också ett årtal då planarbetet beräknas kunna starta. Detta är en bedömning som görs vid ställningstagandet av beslutet om planbeskedet. Projektet går sedan in i stadens övergripande planprioritering vilket är arbetet med startplan. Det innebär att bedömningen av start kan komma att flyttas beroende på resurser eller andra samband som kan finnas i närområdet.

Startplan 2018

Startplan 2018 innehåller 44 detaljplaner varav 15 är så kallade småplaner och fyra program. Dessutom ingår 15 bygglovplaner och 5 lantmäteriplaner. Några av dessa är så kallade ospecificerade projekt som handlar om att staden skapar beredskap för att kunna starta planering för vissa utpekade speciella behov som kan uppstå under året. Det kan till exempel handla om utbyggnad av skolor, idrottsanläggningar eller annan kommunal infrastruktur samt för att kunna tillgodose politiska målsättningar under året

Frågor och svar

  • När kan min detaljplan starta?

    I nuläget (hösten 2017) har vi många projekt som väntar på start och inte resurser som motsvarar efterfrågan på detaljplanering. Detta betyder att du får räkna med att få vänta upp till 5 år på start av detaljplan.

Filer och dokument