Planprocessen

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra förslaget i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelserna i PBL syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

På stadens webbplats för stadsutveckling kan du följa alla stegen inom stadsbyggnadsprocessen.

Stadsbyggnadsnämnden är vår uppdragsgivare

Stadbyggnadsnämnden är en politiskt tillsatt nämnd som tar beslut om planbesked, startplan, planuppdrag samt samråd och granskning av kommunens olika planförslag. En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller stadsbyggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell karaktär eller annars av större vikt i enlighet med Plan- och bygglagen och Kommunallagen. I ett sådant ärende tar stadsbyggnadsnämnden i Göteborgs Stad också beslut om att anta detaljplaner.

Program till detaljplan

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Det kan vara en fördel att upprätta ett program för komplicerade planer som berör många intressenter och som innehåller starka motståendeintressen. 

Program kan även upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion. Kommunens bedömning av program kan inte kan överprövas.

Samråd i programskedet

Under sex veckor kan boende i berört/berörda område/n tillsammans med olika remissinstanser lämna synpunkter på programförslaget. Förutom på stadsbyggnadsförvaltningen finns även förslaget oftast på ett stadsdelsbibliotek i nära anslutning till programområdet. 

Du hittar alla planhandlingar via e-tjänsten Plan- och byggprojekt. Efter samrådskedet sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse. Innan stadsbyggnadsnämnden kan godkänna förslaget måste handläggaren presentera en slutredovisning av programmet.

Förslag till detaljplan

Efter ett eventuellt programskede startar arbetet med att ta fram förslag till detaljplan. Förutom avvägningar mellan olika intressen så innehåller förslaget en plankarta med bestämmelser, planbeskrivning samt övriga kompletterande utredningar. 

Samråd i detaljplaneskedet

När det finns ett färdigt planförslag börjar samrådet. I detta skede kan du ta del av planförslaget digitalt via e-tjänsten Plan- och byggprojekt  samt fysiskt under minst tre veckor i utställningshallen på Köpmansgatan 20. I vissa fall finns även förslaget på ett bibliotek i nära anslutning till planområdet.


Om du är boende i området har du rätt att lämna synpunkter på förslaget, detta gäller även remissinstanser
. Inkomna synpunkter sammanställs i en så kallad samrådsredogörelse och är en del i det fortsatta arbetet av förslaget. 

Granskning i detaljplaneskedet

Efter samrådskedet och eventuella ändringar är det dags att ta fram de slutliga planhandlingarna. Det slutliga planförslaget är utställt under minst två veckor fysiskt i utställningshallen på Köpmansgatan 20 och digitalt via e-tjänsten Plan- och byggprojekt . Vanligen ligger planförslaget publicerat digitalt i tre veckor.

Även under denna tid finns det möjlighet dig som är boende i området och remissinstanser att lämna synpunkter vilka slutligen sammanfattas i ett så kallat granskningsutlåtande. För att du ska kunna överklaga beslutet att anta detaljplanen så ska du lämna skriftliga synpunkter senast under granskningsfasen. 

Tillstyrka (anta) detaljplanen

Efter eventuella mindre justeringar antar stadsbyggnadsnämnden planförslaget. Nämnden kan också tillstyrka planförslaget och därefter överlämna planen till kommunfullmäktige som antar planen.

Planen börjar gälla

Efter att protokollet är justerat och meddelats på kommunens digitala anslagstavla börjar detaljplanen att gälla efter tre veckor. Den sammanlagda tiden är, om den inte överklagas, cirka fem veckor efter att stadsbyggnadsnämnden antagit planen.

Att överklaga kommunens beslut

Om du vill överklaga en beslutad detaljplan måste du vara berörd av förslaget och tänka på att lämna in skriftliga synpunkter senast under granskningstiden. Om du är berörd kommer du att få en besvärshänvisning som talar om hur du ska göra om du vill överklaga och när sista dag är för att göra detta. Mark- och miljödomstolen utreder om du har rätt att överklaga samt om planen uppfyller kriterierna för att bli godkänd.

Om Mark- och miljödomstolen väljer att säga nej till ditt överklagande övergår planen till att börja gälla tre veckor efter meddelat beslut. Du kan överklaga Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen. I Mark- och miljööverdomstolen prövas endast ärenden som har fått prövningstillstånd.