Ansök om planbesked

Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. På ansökan får du svar på om staden har för avsikt att börja ett planarbete eller inte. Här hittar du mer information om hur du ansöker och hur ansökans gång ser ut.

Vad innebär ett planbesked?

Första steget mot att det upprättas en detaljplan är att ansöka om ett planbesked. I ditt planbesked framgår det om staden avser att inleda ett detaljplanarbete eller inte. Ett planbesked kan vara positivt eller negativt och kan inte överklagas. Positivt planbesked innebär att arbete med detaljplan kommer att startas medan ett negativt planbesked innebär att arbete med detaljplan inte kommer att startas.

Ett positivt planbesked är första steget i en detaljplaneprocess. Detta innebär att platsens förutsättningar och ditt förslag prövas enligt plan- och bygglagen. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan.

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Hur går prövningen till?

Stadens styrande dokument samt kommunens budget är vägledande i våra bedömningar.

De består av:

Vi väger också in vad som finns i gällande lagstiftningar som miljöbalken samt plan- och bygglagen. Avvägningarna redovisas i en så kallad Förprövningsrapport.

Avgift för ansökan om planbesked

Du betalar alltid en avgift för att ansöka om planbesked.

Har du fått ett positivt planbesked tillkommer det sedan en avgift för själva detaljplanen, vi tecknar ett planavtal. I avtalet står betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt. 

Kostnaden för planbesked och eventuellt planarbete beror på arbetets omfattning. Avgiften beräknas enligt byggnadsnämndens taxa för planbesked och planavgift.

Avgifter och taxa - vi tar ut en avgift även vid avslag.

Avgift för detaljplan

Vid detaljplaneskedet tar vi ut en planavgift för att täcka våra kostnader som uppstått för att upprätta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser. Planavgiften motsvarar byggnadsnämndens självkostnad för arbete utfört av egen och eventuellt inhyrd personal. 

Kostnaden beräknas enligt nedlagd tid i timmar för arbetet. Kommunen utgår från genomsnittlig timkostnad för handläggning som 2021 är 1300kr per timma. Utöver nedlagd arbetstid tillkommer kostnader för utredningar som behövs för prövning av planen. Samtliga utredningar bekostas också av den som är sökande/exploatören av detaljplanen. 

Om ett detaljplanearbete har flera exploatörer fördelas planavgiften schablonmässigt mellan de olika exploatörerna i förhållande till deras nytta av planen i enlighet med vad byggnadsnämnden tillsammans med exploatörer i övrigt överenskommer.

Bifoga följande uppgifter och handlingar till din ansökan:

  • Fastighetsbeteckning och fastighetsadress.
  • Ritningar eller kartor som visar vad du vill göra.
  • Är avsikten att bygga nytt behövs en beskrivning av byggnationens karaktär och ungefärliga omfattning (höjd, antal lägenheter med mera). Det kan ske genom att bifoga en skiss av hur byggnader är tänkta att placeras på fastigheten och gärna en skiss som visar volymen på tänkt byggnad/byggnader.
  • In- och utfart till fastigheten samt lösning för parkering inom fastigheten. Om tomten/fastigheten är kuperad behöver sökande uppmärksamma de formella kraven på  tillgänglighet.
  • Beroende på vad det är för typ av markanvändning som ansökan avser kan andra uppgifter komma att krävas för bedömningen. Om ansökan till exempel avser förskolor eller skolor behövs särskild redovisning av friytor i relation till antalet barn och ålder samt hur dessa friytor är planerade för verksamheten.

Om vi behöver ytterligare material för att kunna tolka och bedöma ansökan hör vi av oss till dig.

Om du inte äger fastigheten behöver du innan ansökan först ordna:

  • Ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren om att söka planbesked. Om fastigheten ägs av flera personer krävs medgivande från samtliga. Detta ska bifogas ansökan och kontaktuppgifter till samtliga fastighetsägare måste anges.

Vi välkomnar handlingar digitalt då detta förenklar handläggningen. Om du inte bifogar handlingarna digitalt kan du skicka dem per post eller lämna dem på plats till: Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, entréplan, Box 2554, 403 17 Göteborg. Det finns även ett postfack i huvudentréns dörr där man kan lämna handlingar utanför kontorstid.

Avgifter och taxa - notera att vi tar ut en avgift även vid avslag

Ansök på webben

Ansök om planbesked

Hur lång tid tar handläggningen?

Vi tillsätter inkomna ärenden löpande. Så snart ditt ärende har en handläggare kommer du att bli kontaktad av din handläggare. Innan dess kan vi inte svara på hur ditt ärende fortlöper. Vår målsättning är att hantera ditt ärende inom fyra månader under förutsättning att din ansökan är komplett från början.