Det händer efter din ansökan om planbesked

Här kan du översiktligt ta del av hur din ansökan hanteras av oss.

Ansökan

Steg 1.
När du ansöker får du en bekräftelse med tillhörande diarienummer. Detta är ditt kvitto på att stadsbyggnadsförvaltningen mottagit din ansökan. Nu görs en första översiktlig bedömning om det som krävs finns med i din ansökan. Behövs kompletteringar kontaktar stadsbyggnadsförvaltningen dig.

Förprövning

Steg 2.
När en ledig handläggare får ditt ärende får du information om detta och kontaktuppgifter till handläggaren.

Handläggaren går igenom ärendet och kontaktar vid behov dig för eventuella ytterligare kompletteringar som krävs. Handläggaren gör sedan en så kallad förprövning som leder fram till ett ställningstagande om positivt eller negativt planbesked. De flesta ansökningar går på internremiss som en del av handläggningen av ansökan. Internremiss betyder att stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med andra berörda förvaltningar kommer med eventuella synpunkter på ansökan.

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av din ansökan består av flera frågor och faktorer som vi tar hänsyn till. En avvägning sker mellan allmänna och enskilda intressen och dessa vägs mot varandra. Vi tittar på om ansökan ligger i linje med Göteborgs Stads strategier, stadens översiktsplan samt övriga målsättningar från fullmäktige och stadsbyggnadsnämnden. Avslutningsvis sker vid behov en värdering av befintlig detaljplan samt en översiktlig inledande bedömning av områdets lämplighet.

Beslut

Steg 3.
Beslut fattas antingen i stadsbyggnadsnämnden eller på delegation. Delegation är när stadsbyggnadsnämnden delegerar beslutsfattandet till stadsbyggnadsförvaltningen. Om du får ett positivt besked står det i planbeskedet vilket år planarbetet beräknas kunna starta. Läs om startplan. Ett beslut om planbesked kan inte överklagas.

Frågor och svar

  • När får jag svar på mitt planbesked – hur lång tid tar det?

    Handläggningstiderna för planbeskeden varierar och i snitt svarar vi på din ansökan inom 8 månader.
    I Plan- och bygglagen (PBL) finns föreskrivet att du ska få svar inom 4 månader. Flertalet ärenden svarar vi inte på den tiden, främst på grund av att det kommer många ansökningar i förhållande till de resurser som är avsatta och för att vi i många ärenden gör ett mer omfattande arbete än vad som avses i lagen då det ger ett bättre underlag för den eventuella vidare detaljplaneringen