Alternativa arbetssätt under detaljplaneprocessen

Från hösten 2019 erbjuder Göteborgs Stad ett nytt arbetssätt med parallella processer till byggaktörer. Arbetssättet innebär att tiden mellan detaljplanens laga kraft och byggstart kan förkortas med ett år. Erbjudandet gäller för detaljplaner som granskas tidigast 2020 och bara för projekt som lever upp till vissa förutsättningar

Syftet med exploatörsmedverkan i detaljplaner är att det ska skynda på tiden som det tar från första idén till genomförandet av en detaljplan, främst genom att tiden mellan planbesked och påbörjad detaljplan bättre utnyttjas.