Detaljplaner med exploatörsmedverkan

Syftet med exploatörsmedverkan i detaljplaner är att det ska skynda på tiden som det tar från första idén till genomförandet av en detaljplan, främst genom att tiden mellan planbesked och påbörjad detaljplan bättre utnyttjas.

Detaljplaner med exploatörsmedverkan har diskuterats i flera kommuner och har nyligen behandlats i en statlig utredning (SOU 2019:9). Byggnadsnämnden i Göteborg har lämnat synpunkter på näringsdepartementets förslag och har gett i uppdrag till stadsbyggnadskontoret att genomföra ett pilotprojekt för att pröva en större medverkan från exploatörer i detaljplaneprocessen. Fem detaljplaner har utsetts att ingå i pilotprojektet.

Detaljplaner med exploatörsmedverkan kan vara ett sätt att prova hur kommuner kan möta exploatörernas önskan att i högre grad delta i planprocessen och samtidigt utreda om det eventuellt kan korta den tid detaljplanprocessen tar.

Tanken med detaljplaner med exploatörsmedverkan är att det ska skynda på tiden som det tar från första idén till genomförandet av en detaljplan, främst genom att tiden mellan planbesked och påbörjad detaljplan utnyttjas bättre. Detta genom att exploatören kan ges möjlighet att ta fram mer planeringsunderlag.

Ansvaret för upprättandet av detaljplanen ligger fortfarande på kommunen, och det kommer finnas en tydlig gräns för hur mycket exploatören kan bidra till planprocessen. Bland annat föreslår utredningen att exploatören med kommunens tillåtelse får begära yttrande från Länsstyrelsen om vilket planeringsunderlag som Länsstyrelsen kan tänkas behöva för sin granskning av detaljplanen. När underlag tas fram av annan måste kommunen kunna säkerställa att det är framtaget opartiskt och sakligt. I planhandlingarna ska det tydligt framgå vilket underlag som har tagits fram av exploatören.

Den statliga utredningen är ett förslag som kan leda till lagstiftning, men möjligheten för exploatörer att bidra med underlag finns det redan stöd för i PBL.

Fem detaljplaner har utsetts att ingå i pilotprojektet

Söder om Skattegårdsvägen
Exploatör: Framtiden Utveckling AB
Dnr: 15/1176, 14/0757
Antal bostäder: cirka 350 st

Almedals Fabriker
Exploatör: Platzer/Wallenstam/Svenska Hus
Dnr: 0574/13
Antal bostäder: cirka 200 st

Hälleflundragatan
Exploatör: Fiskebäck 8:1 Förvaltning AB
Dnr: 0278/17
Antal bostäder: cirka 90 st

Skra Bro III
Exploatör: JM
Dnr: 0425/16
Antal bostäder: cirka 300 st

Banvaktsvägen
Exploatör: Wood & Hill
Dnr: 0457/16
Antal bostäder: cirka 10 st

Frågor och svar

 • Vad är det för skillnad på exploatörsdrivna planer och detaljplaner med exploatörsmedverkan?

  Göteborgs Stad och stadsbyggnadskontoret har valt att kalla förslaget för detaljplaner med exploatörsmedverkan eftersom det mycket tydligare belyser vad det handlar om, enligt plan- och bygglagen är det kommunens ansvar att driva detaljplaneprocessen. Det finns kommuner som arbetar med vad de kallar exploatörsdrivna detaljplaner där de lämnar ifrån sig i princip hela planprocessen men behåller beslutsmandatet. Göteborgs Stad ser inte att det här är lämpligt med gällande lagstiftning.

  Begreppet privat initiativrätt förekommer också. Enligt plan- och bygglagen finns redan möjligheten för var och en att ta ett initiativ genom att begära planbesked. Den statliga utredningen (SOU 2019:9) föreslår att den privata initiativrätten inte ska utökas.

 • Hur hänger exploatörsmedverkan i detaljplaneringen ihop med parallella processer mellan staden och byggaktörer?

  Parallella processer mellan staden och byggaktörer innebär att byggaktören gör fler moment parallellt med detaljplansprocessen, men inte i själva detaljplaneprocessen. Bägge arbetssätten har samma syfte – att snabbare nå byggstart. Parallella processer kan erbjudas oavsett om detaljplanen sker med exploatörsmedverkan eller inte. Det är projektets och byggaktörerna förutsättningar som avgör om det går.
 • Kommer exploatörer att kunna göra sina egna detaljplaner nu?

  Nej. Kommunen behåller ansvaret för planläggningen, men planintressentens medverkan kan i vissa fall utökas för att kunna utnyttja tiden mellan positivt planbesked och planstart bättre.
 • Vad kan exploatörer göra enligt det nya förslaget?

  Beställa fler utredningar innan planstart. Utredningens förslag innebär att kommunen i planbeskedet kan ange vilket planeringsunderlag som kan behövas och som det bedöms lämpligt att exploatören kan ta fram innan kommunen påbörjar planprocessen (t ex VA-utredning, geoteknisk undersökning, arkeologisk utredning). 

  Kommunen kan också medge möjlighet för planintressenten att inhämta yttrande från länsstyrelsen bland annat om planbeskedet är förenligt med riksintressen och vilket planeringsunderlag som kan behövas.

 • Vad är vinsterna med detaljplaner med exploatörsmedverkan?

  Det man hoppas att uppnå är att detaljplaneprocessen ska ta kortare tid när tiden mellan planbesked och påbörjad detaljplan utnyttjas bättre.

  Kommunen har fortfarande myndighetsrollen och det övergripande ansvaret för upprättandet av detaljplaner och kommunens långsiktiga ansvar för den fysiska planeringen påverkas inte.