Detaljplanering

Inom en kommun kan detaljplaner användas till att reglera användningen av mark- och vattenområden. Detta gäller till exempel både när ett område ska förändras, bevaras eller när det ska byggas nytt. En beslutad detaljplan har rättsverkan och den bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden.

Planprocessen

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra förslaget i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelserna i PBL syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Startplan för planverksamhet

Varje år beslutar byggnadsnämnden om en startplan. Startplanen anger vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under kommande år. Här hittar du mer om vad det innebär och startplanen för innevarande år.