Kommunens planarbete

Kommunen ansvarar för att planera hur mark- och vattenområden ska användas genom att upprätta olika planer och områdesbestämmelser. Planeringens syfte är att mark och vattenområden ska användas till de ändamål de är mest lämpade för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till egenskap, läge och behov.

Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda värdefull natur. De flesta naturreservat i Göteborg har bildats av Länsstyrelsen i Västra Götaland och dessa naturreservat är statliga. Göteborgs Stad arbetar också med att skydda områden som naturreservat och dessa blir kommunala reservat.

Stadsbyggnadskontoret arbetar med innovation för att undersöka utvecklingsmöjligheter och möta framtidens behov i stadsutveckling.

Min stad är en 3D-karta som ger dig möjligheten att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv. Här kan du som göteborgare skapa egna förslag på din stad utifrån dina drömmar, behov och intressen.