Kommunens planarbete

Kommunen ansvarar för att planera hur mark- och vattenområden ska användas genom att upprätta olika planer och områdesbestämmelser. Planeringens syfte är att mark och vattenområden ska användas till de ändamål de är mest lämpade för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till egenskap, läge och behov.

Plan- och byggprojekt

Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Planering av naturreservat och andra områdesskydd

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda värdefull natur. Det finns även andra områdesskydd. Dessa kan bildas av kommunen eller av länsstyrelsen. Exempel på områdesskydd är naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde och naturminne.

Min stad

Min stad är en 3D-karta som ger dig möjligheten att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv. Här kan du som göteborgare skapa egna förslag på din stad utifrån dina drömmar, behov och intressen.