Ansök om fristående sakkunnig

Sakkunnig för utstakning och lägeskontroll ska inneha färdighet enligt HMK (Handbok i mät- och kartfrågor).

Vad innebär fristående sakkunnig?

Om du har anlitat en fristående sakkunnig privat som utför utstakning och lägeskontroll åt dig, så måste  innan arbete påbörjas, den fristående sakkunnige ansöka och godkännas av stadsbyggnadskontoret samt uppfylla kunskapskraven enligt Lantmäteriets rekommendationer i Handbok i mät- och kartfrågor (HMK).

Så ansöker du om fristående sakkunnig

Den du anlitar ska skicka sin ansökan om fristående sakkunnig till stadsbyggnadskontoret. Ansökan ska skickas senast i samband med tekniskt samråd. Utifrån ansökan avgör vi om personen som söker uppfyller kraven. Arbetet får inte påbörjas innan den fristående sakkunnige är godkänd. Viktigt att notera är att din ansökan endast gäller per ett bygglovärende. En ny ansökan måste alltså skickas för varje nytt bygglov.

Som fristående sakkunnig har du ansvar för att genomföra utstakningen och lägeskontrollen samt att mätenheten får tillgång till uppgifterna. Som byggherre har du ansvar för att byggnationen hamnar i rätt läge enligt bygglovet.

Hur redovisar du ditt mätresultat?

När den fristående sakkunnige utfört lägeskontrollen ska en koordinatfil i DWG-format skickas till e-post: matning@sbk.goteborg.se.

Koordinatfilens namn ska innehålla:

  • Fastighetsbeteckning (till exempel Nordstaden 15:20) 
  • I din e-post ska du ska även ange ärendenummer för bygglovet
  • Koordinatfilen ska innehålla koordinater på inmätt fasad samt färdig golvhöjd i koordinatsystem SWEREF 99 12 00 samt höjdsystem RH 2000.

Vad kostar fristående sakkunnig?

Vi tar alltid ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Så ansöker du om fristående sakkunnig