Ansök om fristående sakkunnig

Vid utstakning och lägeskontroll i egen regi anlitas en fristående sakkunnig.

Vad innebär fristående sakkunnig?

Den fristående sakkunnige ansvarar för att genomföra utstakning, lägeskontroll och att skicka en redovisning av lägeskontrollen till mätenheten. Den fristående ska också uppfylla kunskapskraven enligt Lantmäteriets rekommendationer för bedömning av "Grundläggande mätteknisk färdighet" och ska godkännas av stadsbyggnadsförvaltningen.

Så ansöker du om fristående sakkunnig

Du skickar in en ansökan om fristående sakkunnig till mätenheten, på stadsbyggnadsförvaltningen, före det tekniska samrådet. Utifrån ansökan avgör vi om den sakkunnige uppfyller kraven. Viktigt att notera är att ansökan endast gäller per bygglovsärende. En ny ansökan måste alltså skickas för varje nytt bygglov. Arbetet får inte påbörjas innan den fristående sakkunnige är godkänd.

Hur redovisar du ditt mätresultat?

När mätningen för lägeskontrollen är utförd skickas redovisningen till matning@stadsbyggnad.goteborg.se. E-posten ska innehålla följande information:

  • Ärendenummer för bygglovet.
  • Fastighetsbeteckning (till exempel Nordstaden 15:20) .
  • En DWG-fil med inmätning av färdig fasad som en sluten linje och färdig golvhöjd på entréplan. Om mätningen görs på grunden ska denna parallellförflyttas motsvarande vad fasaden bygger. Redovisningen ska vara i koordinatsystemet Sweref 99 12 00 och höjdsystemet RH2000.

Vad kostar fristående sakkunnig?

Vi tar alltid ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Så ansöker du om fristående sakkunnig