Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet. Det är alltså knutet till din fastighet och inte till dig som fastighetsägare.

Officialservitut

Ett officialservitut bildas genom ett beslut hos en myndighet, vanligen hos oss på lantmäterimyndigheten. Det är vanligt att officialservitut bildas i samband med någon annan åtgärd, till exempel avstyckning, då rätt till väg, avlopp, vattenledning, parkering och så vidare, inte alltid kan lösas inom den egna fastigheten. De flesta officialservitut finns redovisade i fastighetsregistret samt på registerkartan.
Ansök om att bilda, ändra eller upphäva ett officialservitut

Avtalsservitut

När du och exempelvis ägaren till grannfastigheten ingått ett privat avtal gäller detta er emellan. Skriftligt avtal är att rekommendera vid eventuell tvist. För att vara giltigt som servitut måste avtalet innehålla vissa särskilda moment vilket framgår av fjortonde kapitlet jordabalken.

Vill du offentliggöra avtalet gentemot övriga grannar, framtida köpare, myndigheter, företag med flera kan du vända dig till Lantmäteriet, division inskrivning. Ert avtal kommer då att synas i fastighetsregistret på den belastade fastigheten.