Om rättigheter kring din fastighet

Har grannen rätt att köra in sin bil på min fastighet? Får kommunen gräva ner nya avloppsledningar som korsar min fastighet? Vem ska betala för upprustningen av vår gemensamma väg? Detta är exempel på frågor som kan regleras genom en lantmäteriförrättning.

Olika typer av rättigheter

Det finns många olika typer av rättigheter kring fastigheter. De kan delas upp i två huvudgrupper.

Avtalsrättigheter innefattar bland annat nyttjanderättsavtal, arrenden och avtalsservitut. Dessa skrivs som avtal mellan personer eller mellan fastigheter utan inblandning av myndigheter. Avtalsrättigheter kan skrivas in i fastighetsregistret för att offentliggöra avtalet gentemot övriga grannar, framtida köpare, myndigheter, företag med flera. Detta gör du på Fastighetsinskrivningen som är en del av statliga Lantmäteriet. Eftersom dessa rättigheter är avtal mellan parterna går dessa enbart att bilda om parterna är överens.

Officialrättigheter är bildade genom myndighetsbeslut. De rättigheter som bildas av lantmäterimyndigheten är officialservitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Dessa rättigheter bildas vanligtvis i samförstånd mellan alla inblandade men kan i vissa situationer även bildas mot någons vilja.

Vad är den bästa lösningen för min fastighet?

Inom tätbebyggda områden har du så gott som alltid möjlighet att använda kommunala gator och allmänna vatten- och avloppsledningar. Bor du däremot på landet kanske du behöver använda en annan fastighet för att tillgodose behovet av väg eller vatten och avlopp. 

Prata med dina grannar och hör vilken lösning de har. Den bästa lösningen kan i vissa fall vara att ni gemensamt bygger en anläggning. Oavsett om behovet är gemensamt för flera fastigheter eller inte, kan en rättighet skapas genom att du ansöker om en lantmäteriförrättning. En rättighet innebär att du har rätt att använda områden på en annan fastighet utan att själv äga markområdet. En prövning om lämplighet måste göras inom lantmäteriförrättningen.

Hur får jag reda på vad som gäller för min fastighet?

Genom att använda Lantmäteriets tjänst Min fastighet kan du se om det finns några servitut eller andra rättigheter registrerade på din fastighet. För rättigheter bildade genom lantmäteribeslut går det även att se den handling där rättigheten bildades. Behöver du hjälp att förstå en rättighet bildad genom ett lantmäteribeslut kan du kontakta lantmäteriavdelningen via kontaktuppgifterna nedan.

Vill du veta vad en avtalsrättighet innebär måste du beställa handlingen. Avtalsrättigheter registrerade efter den 1 juni 2008 beställs från Fastighetsinskrivningen som är den del av statliga Lantmäteriet. Äldre handlingar måste beställas från Riksarkivet.