Överenskommelse om ändrat andelstal

Genom en överenskommelse om ändrat andelstal kan en fastighet inträda, ändra andelstal eller utträda ur en befintlig gemensamhetsanläggning utan att en ny anläggningsförrättning behöver genomföras.

Information och regler

En överenskommelse om ändrat andelstal ska godkännas och registreras av lantmäterimyndigheten innan den börjar gälla. Ändringen kan avse både inträde i och utträde ur en befintlig gemensamhetsanläggning. Även ändring av befintliga andelstal kan göras via överenskommelse.

Har styrelsen, med stöd av befogenhet från anläggningsbeslutet, fattat beslut om ändrat andelstal ska istället blanketten Anmäl ändrade andelstal användas.

De nya andelstalen gäller först då lantmäterimyndigheten har registrerat ändringen i fastighetsregistret.

Vanligaste anledningarna till att en överenskommelse om ändring av andelstal behövs är att en ny fastighet som ska använda anläggningen bildas i en lantmäteriförrättning eller att en fastighet varaktigt ändrar användning.

En varaktigt ändrad användning kan exempelvis vara att en fritidsbostad görs om till en permanentbostad, att en obebyggd tomt bebyggs eller att en verksamhet startas eller utökas.

Vid ansökan om avstyckning där styckningslotten behöver få del i en befintlig gemensamhetsanläggning kan med fördel en överenskommelse tecknas och bifogas tillsammans med ansökan om avstyckning, läs mer på nybilda en fastighet.

Så här gör du

  1. Fyll i blanketten Överenskommelse om ändrat andelstal
  2. Exempelblankett - se vilka fält som ska fyllas i
  3. Skicka eller lämna dina handlingar till:

Lantmäterimyndigheten i Göteborgs Stad, Köpmansgatan 20, Box 2554, 403 17 Göteborg. När det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.